Pisteen esitys

Pisteen esitystapa määrää, miten pisteet esitetään näytössä ja tulosteissa. Nämä asetukset ovat normaalisti voimassa kaikille tiedostoille, mutta ne voidaan tarvittaessa määrätä myös tiedostokohtaisesti.

Taiteviivojen ja alueiden tietojen näyttö riippuu referenssipisteen määrittelystä. Jos viivalle tai alueelle on määritetty referenssipiste, tiedot esitetään sen vierellä aivan kuten normaalipisteille. Muussa tapauksessa tiedot näytetään viivan suuntaisesti viivan vierellä 100 metrin välein. Kun aineistoa zoomataan kauemmas näyttömoodissa, tätä väliä harvennetaan etteivät tekstit mene toistensa päälle. Jokaiselle viivalle tiedot piirretään kuitenkin aina vähintään kerran. Viivan tietoina voidaan näin esittää kaikki ominaisuustiedot sekä koodikentät lukuunottamatta pistenumeroa T4. Määritellylle referenssipisteelle voidaan myös näyttää koordinaatit.

Ohjelman tunnistaa itse laskemansa korkeuskäyrätiedostot ja sallii niille Z-koordinaatin näytön viivan vierellä. Lisäksi nämä korkeusarvot näytetään aina rinteen suuntaisesti.

Sivut

Piirto  Viiva

Ominaisuus

Pisteen viereen voidaan kirjoittaa yksi tai useampia ominaisuuksia tai koordinaatteja. Pisteen tunnukset kirjoitetaan pisteen oikealle puolelle. Viivan tunnukset kirjoitetaan joko kahden ensimmäisen pisteen väliin tai painopisteeseen, jos se on määritetty.

Ominaisuus on jokin pisteellä olevan ominaisuus (esim. DIA) tai tähti (*), jolloin pisteen vierellä näkyvät kaikki ominaisuudet. Voit antaa useita ominaisuuksia erottamalla ne pilkulla toisistaan. Ominaisuuskentät voivat myös sisältää makroja, joiden arvo lasketaan aina reaaliaikaisesti (esim. #SLOPE tai #AREA).

Selauspainike avaa oletuksena ominaisuuslistan editoinnin. Shift-näppäimen kanssa kentässä oleva ominaisuus lisätään automaattisesti listaan. Listan kuittaus OK-painikkeella sijoittaa valitun rivin ominaisuuskenttään. Jos kentän lopussa oli pilkku, valittu rivi lisätään edellisten perään ja loppuun laitetaan uusi pilkku.

Jos ominaisuuskentässä on korkeintaan yksi arvo, selaus Ctrl-näppäimen kanssa avaa suoraan arvon muotoilun. Useamman arvon muotoilu jakaa arvot ensin listaan, josta voidaan valita muotoiltava arvo. Selaus Alt-näppäimen kanssa hakee kenttään kaikki aktiivisen tiedoston kohteiden ominaisuudet pilkulla erotettuna listana. Jos lisäksi käytetään Ctrl-näppäintä, kenttään haetaan vain aktiivisen pisteen tai viivan ominaisuudet.

A tarkoittaa kairausten, tielinjan poikkileikkauksen tai pituusleikkauksen pisteiden paalulukua. B on vastaavasti sivumitta keskilinjasta. A-asetuksen vieressä oleva Kaikki-asetus näyttää arvon myös mittalinjojen taitepisteille sekä vektoritiedostojen pisteille. Vektoritiedostojen pisteiden A- ja B-mitat haetaan laskentatoimintojen laskemista ominaisuuksista CRD_A ja CRD_B.

Kohdalla +/- valitaan tuleeko Z- tai B-arvolle etumerkki. Kohdalla 0 valitaan, näytetäänkö myös Z-arvot, jotka ovat tasan nolla (0.0).

Jos Pisteen esitys on käytössä ja joku tunnuskentistä (T1-T4), koordinaateista (XYZAB) tai ominaisuudet on valittuna, symboliin liittyviä muuttujia ei näytetä symbolin kanssa. Esimerkiksi jos kiintopisteen symboli normaalisti näyttää pistenumeron ja korkeuden, näitä ei näytetä, jos Pisteen esityksessä on valittuna jotain em. arvoista, koska nämä saattavat mennä toistensa päälle.

Poikki- ja pituusleikkausikkunoissa on lisäksi omat erityisarvot lisätiedon esittämiseen.

Hajapisteet, Viivapisteet, Viivat

Pisteen esityksen asetukset voidaan asettaa erikseen koskemaan hajapisteitä, viivan tietoja ja viivapisteitä.

Valitut

Asetukset kohdistuvat vain valittuihin pisteisiin. Ohjelman käynnistys -asetuksissa voit pakottaa Valitut-rastin päälle.

Tunnus, Nimi, Arvo

Määrää tunnusten muodon. Tunnus on koodikentän, koordinaatin tai ominaisuuden tunnus (esim. T3, X tai DIA) ja nimi on sen kooditiedoston mukainen nimi (esim. Luokka tai Halkaisija). Arvo määrää koodikentillä ja indeksoiduilla ominaisuuksilla näytetäänkö indeksi vai haetaanko kooditiedostosta indeksiä vastaava toisiarvo. Jos kaikki kolme rastia ovat päällä, lopputulos voi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta: MAT=Materiaali=Betoni tai T3=Lajikoodi=Liikennemerkki.

Rivi

Sijoittaa tunnukset yhdeksi tekstiksi samalle riville pilkulla erotettuina.

Desimaalit

Esitettävien koordinaattien desimaalien määrä. Negatiivisella arvolla voidaan pyöristää kokonaisosa (-1 = pyöristys 10, -2 = pyöristys 100).

Koko, Sivusiirto

Tekstin koko ja sivusiirto. Positiivinen arvo on millimetrejä ja negatiivinen metrejä. Tämä koko on myös tulostusta varten. Jos haluat isomman tekstin vain näytölle, käytä tekstin kerrointa ikkuna-asetuksissa. Sivusiirtymä siirtää tekstiä aina poispäin pisteestä, eikä vaikuta keskitetyillä asemoinneilla 5 ja 11. Asemoinneilla 2, 8, ja 14 tehdään siirto pystysuunnassa. Kaikilla muilla asemoinnella siirto on vaakasuuntainen.

Asemointi

Tekstin asemointi suhteessa pisteeseen seuraavan kuvan mukaan:

Arvo 14 piirtää tekstin pystysuoraan. Arvo 15 tarkoittaa yksirivisen numeroarvon keskitystä desimaalipisteeseen. Tämä toimii näytöllä ja tulosteissa, mutta siirtyy muihin järjestelmiin asemointiarvolla 5.

Tekstit

Asetus määrää piirretäänkö tekstit.

Symbolit

Asetus määrää piirretäänkö pisteille ja viivoille kooditiedoston mukaiset symbolit.

Ominaisuustieto

Asetus määrää käytetäänkö pisteiden ominaisuustietoa symbolien koon ja viivan paksuuden määrittämiseen.

Alueet

Asetus määrää rasteroidaanko alueet kooditiedoston mukaisesti.

Pisteen esitys

Määrää pisteiden koon näytöllä. Piste on joko yksi pikseli tai 3x3 pikselin risti, jos Iso-asetus on päällä. Isompi piste erottuu paremmin tarkoilla näytöillä. Pieni risti in kooltaan 5x5 pikseliä ja iso risti 9x9 pikseliä. Merkityt ja aktiivinen piste esitetää ison ristin koolla.

Tarkemittaus, Asetukset

Laittaa tarkemittausnuolten piirron päälle tai pois. Asetuspainike avaa tarkemittauksen asetukset.

Kaivoviite, Asetukset

Laittaa kaivoviiteominaisuuksien piirron päälle tai pois. Asetuspainike avaa kaivoviitteen asetukset.

Päällä

Asetukset piirretään vain kun tämä asetus on päällä. Toiminnon työkalupainike Ctrl-näppäimen kanssa asettaa asetuksen päälle tai pois avaamatta toimintoa. Toiminnolle on olemassa myös oma painonappinsa, jolla sen voi kytkeä päälle tai pois. Ohjelman käynnistys -asetuksissa voit pakottaa Päällä-rastin pois.

Aktiivinen, Editointi

Pisteen esityksen asetukset ovat voimassa vain aktiiviselle tiedostolle tai editoitavalle kohteelle (piste, viiva, alue). Nämä asetukset ovat aina automaattisesti pois päältä ohjelman käynnistyksen jälkeen.

Oletus

Palauttaa toiminnon oletusarvot.

Päivitä

Päivittää näytön uusilla asetuksilla.

Jos listan näkyvien tiedostojen yhteinen pistemäärä on vähemmän kuin tiedostoasetuksissa annettu arvo, päivitetään näyttö automaattisesti rasti- ja listavalintojen jälkeen. Päivittymisen voi myös aina pakottaa pitämällä Alt-näppäintä pohjassa.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

DecimalList

Pilkulla erotettu lista desimaalien esiasetetuista arvoista.

SymbolTextList

Pilkulla erotettu lista tekstikoon esiasetetuista arvoista.

OffsetList

Pilkulla erotettu lista sivusiirron esiasetetuista arvoista.

CheckSettPoint

Jos 1 (oletus), ei piirrä symbolin tekstejä (esim. T4, Z), kun pisteen tunnusten piirto on päällä. Tällä estetään tunnusten piirtyminen päällekkäin.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö