Editoi tekstejä

Tekstin editoinnilla voidaan editoida olemassa olevia tekstejä tai luoda uusia tekstejä. Editoitava teksti aktivoidaan klikkaamallaa sitä hiirellä.

Toiminnolla on myös mahdollista muodostaa monirivisiä tekstejä. Jos tietoa on tarkoitus siirtää muihin järjestelmiin, kannattaa monirivisiä tekstejä välttää, koska useimmat siirtotiedostoformaatit eivät niitä osaa käsitellä. Näihin rivit tallennetaan yhtenä tekstinä |-merkillä erottuina.

Fontti

Ylin rivi näyttää tekstille käytettävän fontin.

Teksti

Editoitava teksti näkyy monirivisessä kentässä.

Sivut

XYZ  Data  Teksti  Mittaus

X, Y, Z, A, B, T

Tekstin koordinaatit ja kulma. Kulman T perässä oleva toinen kenttä on mahdollinen pystykulma välillä -100 - 100 gon.

Kopioi XY

Kopioi koordinaatit leikepöydälle pilkulla erotettuna. Oletuksena kopioidaan vain X ja Y. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan myös Z. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan. Alt-näppäimen kanssa desimaalierottimena käytetään systeemiasetusta ja kenttäerottimena tabulointia. Tämä muoto voidaan liittää suoraan Exceliin erillisiin sarakkeisiin jaettuina lukuarvoina.

Liitä XY

Liittää leikepöydältä lainausmerkeillä, puolipisteillä, tabuloinneilla, välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotetut arvot koordinaattikenttiin. Jos liitettävä data sisältää desimaalipisteitä, myös pilkku käsitellään kenttäerottimena. Muussa tapauksessa pilkku käsitellään desimaalierottimena. Liittäminen toimii myös suoraan Excelistä kopioitujen sarakkeiden kanssa. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan.

Siirrä

Aktivoi tekstin siirron. Oletuksena asetetaan hakutapa Hiiri. Hakutavalla Hiiri tekstiä voi raahata Shift-näppäimen kanssa. Myös koordinaattien editointi manuaalisesti siirtää tekstiä.

Kierrä

Aktivoi tekstin suunnan muuttamisen. Uusi suunta osoitetaan hiirellä normaalien hakutapasääntöjen mukaan.

Merkit

Avaa valintalistan erikoismerkkien tai vakiotekstien valinnalle. Lista on yleinen valintalista, jonne voi lisätä uusia tekstejä. Valittu teksti lisätään alkuperäiseen kursorin kohdalle.

Koodi

Aktivoi tietojen kopioinnin toiselta tekstiltä. Hiirellä osoitetaan uusi kohde, josta tiedot kopioidaan. Oletuksena kopioidaan vain kohteen koodi. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan kaikki ominaisuudet. Ctrl-näppäimen kanssa kopioidaan vain teksti.

Uusi

Luo uuden tekstin ja aktivoi siirtotilan. Shift-näppäimen kanssa tekee kopion aktiivisesta tekstistä.

Poista

Tekstin poistaminen. Alt-näppäimen kanssa aloittaa jatkuvan poistotilan. Alt-näppäimen kanssa osoitetut kohteet poistetaan välittömästi.

Suunta

Pyörittää tekstin kulmaa 50 goonin välein. Vaihtaa suuntaa Shift-näppäimen kanssa ja käyttää 10 gooniin askelta Ctrl-näppäimen kanssa.

Tiedosto

Tiedostoelementti, johon kohde kuuluu.

Tila, X

Näyttää editointitilan (siirrä, kierrä, lisää, jne.). X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan. Jos mikään tila ei ole aktiivinen, se vapauttaa editoitavan kohteen.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

EditFlag

Editointi- ja laskentatoimintojen käyttäytymiseen vaikuttavia asetuksia.

TopDataList

Määrää mitkä ominaisuudet näytetään listassa ensimmäisenä. Oletuksena T1,T2,T3,T4,T5.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö