S2-tiedoston luku

Toiminto lukee ja harventaa S2-tiedostossa olevia pisteitä. S2-tiedosto on erityinen tiedostomuoto, jossa esikäsitelty/lajiteltu tieto on pakattu tiiviiseen muotoon käsittelyn nopeuttamiseksi, ja vaatii siksi oman toiminnon. Lukutoiminnon yhteyteen on lisätty mahdollisuus harventaa S2-tiedostossa olevia pisteitä.

Harventamisen jälkeen pisteet siirretään elementtilistaan, jossa niitä voidaan käsitellä normaalin tiedoston tapaan. Voit esimerkiksi heti harventamisen jälkeen kolmioida aineiston ja laskea korkeuskäyrät.

Normaali työjärjestys on

Karsinta voidaan suorittaa useita kertoja käyttäen eri parametreja.

Tyyppi

S2-tiedostosta luettavan tiedon tyyppi :

Ruutukoko

Suorita-vaiheessa käytettävä ruutukoko. Yhteen ruutuun jää vain yksi piste.

Listan oletusarvot: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 ja 500 m.

Jos ruutukoko on 0 (nolla), luetaan kaikki pisteet.

Harvennus

Yhteen ruutuun jätettävän pisteen valinta.

Listalta valitaan harvennusperuste:

Alakulma, Yläkulma

Voit osoittaa hiirellä ruudusta suorakaiteen kaksi vastakkaista kulmaa, joiden rajaama alue luetaan S2-tiedostosta.

Syvyys

Voit rajata luettavien pisteiden syvyysalueen. Arvot voidaan antaa joko positiivisina tai negatiivisina.

Lue S2

Lukee S2-tiedostosta pisteet välimuistiin. Välimuistiin luetut pisteet eivät näy ruudussa ennen kuin karsinta on tehty.

Statusrivi näyttää luettujen pisteiden määrän. Ensimmäinen arvo kertoo välimuistiin luettujen pisteiden määrän ja suluissa oleva toinen arvo kertoo viimeisellä kerralla luettujen pisteiden määrän.

Suorita

Lukee välimuistiin luetut pisteet ja harventaa niitä käyttäen Ruutukokoa ja Harvennusta. Statusrivi näyttää pisteiden määrän karsinnan jälkeen sekä prosenttilukuna että suhdelukuna (jäljellä/kaikki).

Karsinnassa jäljelle jääneet pisteet siirretään uuteen tiedostoelementtiin (Tiedosto/Elementtien valinta). Uuden tiedoston nimeksi tulee viimeksi luetun S2-tiedoston nimi. S2-tiedostossa olleet ominaisuudet luetaan tiedoston ominaisuuksiksi, esimerkiksi koordinaattijärjestelmä, mittaaja ja kohde. Jos luet useita S2-tiedostoja samalla kerralla, vain viimeisen ominaisuudet jäävät voimaan.

Jos karsittava alue on suuri ja ruutukoko pieni, ohjelma kysyy varmistuksen ja näyttää ruutujen määrän vaaka- ja pystysuunnassa. Karsintaan saattaa tällöin mennä pitkä aika. Jos vastaat Ei, karsintaa ei tehdä ja voit muuttaa ruutukokoa.

Varoitus tulee, mikäli vaaka- tai pystyruutuja tulee yli 1000, tai vaaka- ja pystyruutujen tulo ylittää 300000. Voit antaa uudet varoitusrajat erikoisasetuksella WarningLimit.

Karsinnan voi tehdä useaan kertaan. Jos valitset uudelleen Karsi, ohjelma kumoaa edellisen karsinnan ja tekee uuden karsinnan niillä pisteillä, jotka on luettu S2-tiedostosta.

Jos yhtään pistettä ei ole vielä luettu (tai on painettu Nollaa-näppäintä), ohjelma huomauttaa sanomalla: "Lue pisteet ensin S2-tiedostosta". Jos luet saman tiedoston uudelleen, vanha poistetaan elementtilistalta, jos se on aktiivinen tiedosto.

Nollaa

Nollaa välimuistiin luetut pisteet sekä mahdolliset reunaviivat. Shift-näppäimen kanssa nollaa hakualueen ja syvyysrajat.

Lue RV

Reunaviivan lukeminen S2-tiedostosta. Reunaviiva näytetään ruudussa sinisellä viivalla, mutta reunaviivaan pisteitä ei siirretä lopulliseen tiedostoon.

Voit lukea useita reunaviivoja ja ne kaikki näytetään ruudussa.

Jos valitset Shift+Lue RV, talletetaan reunaviiva(t) elementtilistaan.

Status

Statusrivi kertoo tiettyjen toimintojen jälkeen luettujen/karsittujen pisteiden määrän.

Käyttöoikeus

S2-toiminto vaatii tiettyjä asetuksia toimiakseen. Toiminto on Merenkulkulaitoksen tilaama ja käyttää heidän omia ohjelmamoduleitaan tiedon lukemiseen.

S2-toiminnon asentaminen:

Jos rekisteröinti ei onnistu, syynä voi olla puutteelliset oikeudet. Kokeile seuraavaa:

Toiminto osaa lukea S2-tiedostosta myös ominaisuudet. Nämä sisältävät on mittaukseen liittyvää tietoa (järjestelmä, päiväys, ym.). Ne voi katsoa tiedostoelementin asetuksissa. Jos haluat nähdä myös ominaisuuksien selitykset, tee vielä tämä:


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

DataTypeList

Datatyypin oletusarvot listalla.

0 käsittelemätön,1 hyväksytyt tsp,2 valitut psp

GridSizeList

Ruutukoon oletusarvot listalla.

1,2,5,10,20,50,100,200,500

CriteriaList

Harvennusperusteen oletusarvot listalla.

1 laatuluokka, 2 matalin, 3 keskiarvo

WarningLimit

WarningLimit = ruutujen määrä yhden akselin suunnassa, ruutujen kokonaismäärä

Raja-arvo varoituksen antamiselle.

Karsittava alue jaetaan neliöihin, joiden koko on ruutukoko. Jos neliöiden määrä vaaka- tai pystysuunnassa ylittää ensimmäisen parametrin tai neliöiden kokonaismäärä ylittää toisen parametrin, ohjelma kysyy luvan jatkaa karsintaa.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö