Poikkarimittaus

Muuntaa hajapisteinä tai taiteviivoina mitatut pisteet poikkileikkausmuotoon käyttäen apuna määrättyä keskilinjaa. Toiminto on tarkoitettu esimerkiksi ratapenkereiden ja jokiuomien mittaukseen.

Tiedosto

Käsiteltävän tiedoston nimi. Listalla näkyvät elementtilistan kaikki käytössä olevat vektoritiedostot.

Muunna Z

Mitatuista pisteistä vähennetään ML-viivan korkeus kyseisellä kohdalla. Normaalisti ML-tiedoston pisteille jää mitattu korkeus.

Talleta hajapisteinä

Poikkarin pisteet talletetaan hajapisteinä käyttäen pintatunnusta 9. Jos poikkari on mitattu useana erillisenä viivana, säilyvät viivat erillisinä myös poikkileikkauksessa.

Kaikki mallit

Laskee poikkileikkaukset kaikista elementtilistan malleista.

Toiminnon säännöt

Pisteet voidaan mitata joko hajapisteinä tai taiteviivoina. Näiden tärkein ero on se, että mitattaessa hajapisteinä voit antaa kullekin poikkarin pisteelle oman koodin, kun taas taiteviivaa käytettäessä kaikilla viivan (poikkarin) pisteillä on sama koodi. Hajapisteinä mitattaessa pisteistä muodostetaan ensin viivoja yhdistäen samaa koodia olevat peräkkäiset pisteet toisiinsa.

Jos mittaat hajapisteinä, anna T1-kenttään poikkarin numero tai nimi. Sen on oltava sama kaikilla poikkarin pisteillä. Jos mittaat taiteviivoina, anna T2-kenttään poikkarin numero tai nimi.

Lisää mitattuun tiedostoon mukaan yksi taiteviiva, jonka T2-kentässä on tunnus "ML". Ohjelma käyttää tätä viiva ML-tiedoston muodostamiseen. Viivojen järjestyksellä tiedostossa ei ole väliä.

Toiminto käsittelee aineiston poikkari kerrallaan ja laskee ensin leikkauspisteen ML-tiedoston kanssa. Poikkileikkauksen paaluluvuksi tulee T1 (tai T2) –kentässä ollut koodi (poikkarin numero tai nimi). Jos samalle poikkarille on koodattu useita viivoja, ohjelma varoittaa tästä ja viimeisin jää voimaan.

Laskennan jälkeen tiedostolistaan ilmestyy uusi ML-tiedosto sekä PO-tiedosto. Voit katsella PO-tiedostoa toiminnolla Ikkuna/Poikkileikkaus.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

Flag

Toimintoa ohjaava lippu.

1 aseta T2 = paaluluku
2 sorttaa viivat käyttäen viivan keskikorkeutta
4 sorttaa profiilit paaluluvun mukaan

Rounding

Paaluluvun pyöristys annettuun lukuun.

Width

Maastomallipoikkileikkausten laskentaleveys.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö